Licensvillkor Kollektomat

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR
Avtalet reglerar den leverans som skall genomföras och genom avtalet accepterar kunden leveransvillkor och avtalet blir därmed bindande mellan kund och leverantör.

 1. FINANSIERING
  1.1 Finansiering kan erbjudas i form av IT-hyra/leasing efter sedvanlig kreditprövning. Månadsavgift baseras på aktuellt ränteläge och ändras efter finansbolagets individuella kreditbedömning och förändrat ränteläge samt skall betalas kvartalsvis i förskott.
  1.2 Avtalet är bindande för kund även om finansiering ej beviljas av finansbolag. Sådant fall är kund skyldig att till leverantören betala månadsbelopp gånger det antal månader som avtalet stipulerar.
  1.3 Leverantören äger rätt att bryta avtalet om kund ej beviljas kredit av finansbolag. Leverantören äger i sådant fall, och i alla andra fall av avbruten order, rätt att debitera nedlagt arbete och kostnader för avtalets uppfyllande.
  1.4 Om finansieringsavtalet sägs upp, oavsett orsak och oavsett av vem, eller om kunden ej uppfyller finansieringsavtalets betalningar, är kunden skyldig att till leverantören betala samtliga obetalda och återstående månadsavgifter. Samtliga dessa månadsavgifter förfaller till omedelbar betalning.
 2. BETALNINGSVILLKOR
  2.1 Betalning skall ske 10 dagar netto om ej annat överenskommits skriftligen i detta avtal. Om delleverans sker, kan denna komma att delfaktureras.
  2.2 Från förfallodag debiteras dröjsmålsränta och vid påminnelse tillkommer lagstadgad avgift. Varorna förblir säljarens egendom tills dess full betalning erlagts.
  2.3 Frakt, installation, utbildning, reskostnader och restid debiteras löpande per timme om ej annat överenskommits skriftligen i detta avtal.
 3. EXTERNA KOPPLINGAR
  3.1 För integration med externa tjänster krävs beroende på denna tjänsteleverantörs krav, i vissa fall separata avtal mellan kund och respektive tjänsteleverantör.
  3.2 Kortterminal och inlösenavtal för kortbetalningar är externa tjänster som kund själv skall teckna avtal med, om ej annat överenskommits skriftligen. Objektet levereras normalt utan korterminal om ej annat skriftligen överenskommits.
  3.3 Om problem uppstår med externa tjänster, oavsett orsak, har leverantören inget ansvar för detta och sådana problem påverkar ej kundens betalningsskyldigheter.
  3.4 Om parterna skriftligen överenskommit att leverantören skall tillhandahålla kortterminal och inlösenavtal för kortbetalningar, sker redovisning en gång per vecka.
 4. LICENSRÄTT TILL PROGRAMPRODUKT
  4.1 För programprodukt gäller att kund erhåller en licens att icke-exklusivt nyttja denna under avtalstiden.
  4.2 För programprodukt som ingår i leveransen ingår programuppdateringar samt support under avtalstiden. Om kund använder programprodukten efter avtalets sista dag, skall kund erlägga av leverantören fastställd särskild licensavgift. Vid obetald licensavgift kan programmet stängas av helt eller delvis utan att detta påverkar kunds skyldigheter.
  4.3 Kund får samtidigt använda det antal exemplar av programprodukten, som motsvarar antalet användarlicenser i detta avtal. Kund förbinder sig att säkerställa att antalet personer som samtidigt använder programprodukten inte överstiger antalet användarlicenser enligt avtal.
  4.4 Överlåtelse av nyttjanderättigheter enligt detta avtal får endast ske efter leverantörens skriftliga godkännande.
  4.5 Leverantörens rättigheter i form av bl.a. varumärkesrätt, upphovsrätt, patenträtt eller annan immateriell rätt överförs ej genom detta avtal. Leverantören äger rätt att använda kunden som referens med logotype på leverantörens hemsida.
 5. GARANTI
  5.1 På utrustning och delkomponenter såsom dator, skrivare, nätverksutrustning och chassi lämnas ett års garanti från respektive leverantör. Leverantören tar inte ansvar för eventuella fel utöver denna garanti.
  5.2 Det åligger kund att uppfylla krav på föreskriven driftsmiljö (datorer, operativsystem, internet och maskinutrustning). Externa programprodukter får inte installeras på datorer och maskinutrustning som används för programprodukten, utan leverantörens skriftliga godkännande. Om dessa krav ej uppfylls upphör leverantörens skyldigheter och leverantören äger rätt till ersättning enligt punkt 9.
  5.3 På villkor att programprodukten används i föreskriven driftmiljö enligt föreskrifter i manual och instruktioner, garanterar leverantören att programprodukten överensstämmer med specifikationerna under garantitiden. Leverantören garanterar inte att licensobjektet är helt fritt från programfel. Kunden är införstådd med att sådan frihet från programfel ej kan uppnås inom programvaruindustrin.
  5.4 Reklamationer skall göras skriftligen. Leverantörens åtagande förutsätter att kund på egen bekostnad översänder erforderligt material så att avvikelsen kan reproduceras av leverantören.
  5.5 Kund skall bereda leverantören tillgång till program, datorer och maskinutrustning, fysiskt på plats i kundens lokaler, samt remote via data-fjärruppkoppling. Leverantören äger rätt att via fjärrstyrning göra kontroller och vidta nödvändiga åtgärder på de datorer som licenstagaren använder för licensobjektet.
  5.6 Leverantören har (utöver vad som anges i 5.1 – 5.3) inget ansvar för programprodukternas funktion eller kvalitet. Kundens rättigheter i anledning av fel har fullständigt reglerats genom detta avtal. Leverantören är sålunda inte, under några som helst omständigheter, skyldig att till kunden utge någon ersättning i anledning av produktfel. Leverantören har därmed inget ansvar för skada, varken för direkt eller indirekt sådan, som åsamkas kunden, vare sig skadan består i utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, t.ex. förlust eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man etc.
 6. LEVERANS, PRODUKTER OCH INSTALLATION
  6.1 Leveranstid meddelas vid order.
  6.2 Produkter enligt detta avtal är leverantörens standardprodukter enligt produktbeskrivningar på leverantörens hemsida. Anpassningar, tillägg och funktionsändringar ingår endast om de överenskommits skriftligen i detta avtal.
  6.3 Om produkt utgått ur tillverkarens sortiment eller av andra orsaker ej kan levereras, levereras jämförbar produkt.
 7. SEKRETESS
  7.1 Leverantörens programprodukt innehåller affärshemligheter. Det åligger kunden att inte göra programprodukterna tillgängligt för utomstående utan leverantörens skriftliga medgivande, samt att vidtaga alla skäliga åtgärder för att förhindra att tredje man får del av de affärs- och yrkeshemligheter programprodukterna innehåller. Kunden ansvarar också för att berörd personal iakttager reglerna för programprodukternas användning.
  7.2 Kundens sekretesskyldighet gäller under avtalstiden samt fem år efter avtalet upphörande (oavsett hur avtalet upphört). Det åligger kunden att under avtalstiden förvara programprodukten på ett betryggande sätt så att spridning förhindras.
 8. FORCE MAJEUR OCH VITE
  8.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och om omständigheten förhindrar eller i avsevärd omfattning försvårar eller försenar fullgörande därav.
  8.2 Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ändrade regler för kortterminal och inlösenavtal, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, problem hos underleverantör, driftsproblem för extern servertjänst, sjukdom, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning – eller annan naturkatastrof – eller olyckshändelse av större omfattning.
 9. SKADESTÅND
  9.1 Bryter kunden mot något villkor i detta avtal, som är av väsentlig betydelse för leverantören, skall kunden ersätta leverantörens skada oavsett om leverantören väljer att häva avtalet eller ej.
  9.2 Innebär avtalsbrottet att obehörig person får tillgång till information om hela eller delar av programprodukt, eller att leverantörens möjlighet att marknadsföra och upplåta licensrätt skadats, skall skadan i varje särskilt fall anses uppgå till lägst tre basbelopp, om det icke styrkes att skadan är större.
  9.3 Om avtalsbrottet består av att kunden framställt obehöriga kopior av hela eller delar av programprodukt, medför detta skyldighet att betala licensavgift för de obehörigen framställda exemplaren, samt ersättning för leverantörens skada därutöver. Skadan skall i varje särskilt fall anses uppgå till lägst tre basbelopp, om det icke styrkes att skadan är större.
 10. LICENSENS GILTIGHETSTID/UPPSÄGNING
  10.1 Avtalet gäller 60 månader om ej annat överenskommits skriftligen. Därefter förlängs avtalet automatiskt med tolv månader i taget om det ej sex månader dessförinnan skriftligen sagts upp.
  10.2 Vid detta avtals upphörande (oavsett orsak till upphörandet), åligger det kunden att omgående återställa programprodukter. Kunden skall vidare vid retur skriftligen intyga att denne ej, varken direkt eller indirekt, innehar programprodukt. Skyldighet att erlägga löpande licensavgifter upphör att gälla först när leverantören mottagit denna skriftliga bekräftelse.
 11. TVIST
  11.1 Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta avtal skall vid varje tillfälle avgöras av svensk domstol enligt svensk lag i Helsingborg.