Manual för Kollektomat

Denna manual gäller för Kollektomat, Givomat och Betalomat.

Starta

Kollektomat-datorn startas med en knapp nere till höger på skärmen (underkant/baksida). Ljus i knappen visar om datorn är igång.

Skrivaren och kortterminalen startar automatiskt när de få el och kontakt med datorn.

Öppna kabinett

Luckan till kabinettet öppnas genom att de två knapparna i luckans underkant trycks in och därefter dras luckan framåt tills den helt glidit ur spåren (varning: tappa den inte).

För att sätta tillbaka luckan skall den glida in i spåren tills de två knapparna i luckans underkant klickar i läge och låser luckan.

Byta kvittorulle

För att byta kvittorulle så är det viktigt att skrivaren är strömlös (om det finns papper som behöver tas bort).

OBS: Om skrivaren inte är strömlös riskerar du att motorn går sönder.

Innan rullen tas bort, så notera hur rullen sitter på, detta för att papper är behandlat på ena sidan och det blir ingen utskrift om den sätts i fel.

När skrivaren är strömlös, så använd den gröna knappen (vänster sida om man ser skrivaren framifrån) för att rulla ut papper.

Sätt i strömmen till skrivaren igen.

För enkelhetens skull, så se till att den nya rullen har en jämn kant som enkelt kan matas in innan den sätts på plats.

Gå till administrationsläge

Maskinen startar automatiskt i kundläge. För att växla till administrationsläge klickar du på två osynliga knappar (1) och (2).

  • Klicka först på en den högra knappen (1)
  • Klicka sedan på den vänstra knappen (2)
  • Ett fönster öppnas där du skriver in din unika 6-siffriga kod.

Inställningar

Programmet startas med ett dubbelklick på filen SmallShopSetting2.exe. Man möts då av första formuläret i programmet:

På denna sida finns fem funktioner att utnyttja enl. följande (markerade med vita cirklar i bild):

  1. Redigering / Editering av företagsnamn
  2. Byte av språk mellan svenska, engelska och tyska
  3. Redigering / Editering av produktknapparnas text/pris
  4. Snabbfunktion för att byta två knappars text/pris med varandra.
  5. Avsluta knapp som stänger/avslutar programmet.

1. Redigering / Editering av företagsnamn

Företagsnamnet i text-fältet (1a) är det namn som syns längst upp i vit text när betalprogrammet körs och detta kan editeras här.

Genom att klicka på knapp (1b) EDITERA NAMN är det möjligt att editera text-fältet (1a).

Knapp (1b) försvinner tillfälligt och byts ut mot en SPARA-knapp och en AVBRYT-knapp (1c) och (1d).

Ett klick på SPARA gör att namnet sparas och fältet (1a) visar det nya värdet.

Ett klick på AVBRYT gör att en påbörjad redigering avbryts och fältet 1a återgår till det tidigare sparade värdet.

2. Byte av språk mellan Engelska, Svenska och Tyska

Genom att klicka på någon av flaggorna (2a) till (2c), visas respektive lands inställda språktext för respektive produkt.

Se avsnitt-3 nedan för att ställa in språktexten.

3. Redigering av knapparnas text/pris

Produktknapparna (3) numreras på följande vis:

Om en knapp inte skall visas i programmet färgas denna grå med svart text, annars visas den som blå med vit text (jämför fig1). Utseendet på knapparna motsvarar det ”riktiga” utseendet vid körning.

Genom att klicka på en produktknapp kan du redigera innehållet för produkten . Ett nytt formulär ”Inställningar för Produkt” visas då:

I textfälten markerade som (1), till (3) i bilden ovan kan man ställa in vilken text som skall visas på produktknappens två rader när man byter mellan svenska , engelska samt tyska.

I (4) sätts priset på produkten och både heltal samt decimaltal med två decimaler är här möjliga.

I (5) bestämmer man om produktknappen skall visas (dvs om produkten är aktiv) genom att kryssa för en checkbox eller ej.

I DROPDOWN-boxen (6) anges produktens moms (0%, 6%, 12% eller 25%) och i textboxen (8) kan man skriva lite anteckningar om produkten i fråga.

Ett produkt-id kan anges med fält och knappar vid (7) .

För att redigera ID trycker man först på EDIT-knappen och sparar, eller avbryter redigeringen med hjälp av SPARA eller AVBRYT.

Det rekommenderas att inte ändra ID för ofta då rapportfunktioner visar alla historiska id under rapportperioden (och inte bara det senaste.)

I (9) väljer man om produkten skall vara variabel eller ej, och i (10) redigerar man det variabla innehållet (se nedan avsnitt 4).

Aktiva produkter visas som blå knappar med vit text och inaktiva som grå med svart text.

Knapp nummer 12) sparar samtlig aktuell information på formuläret samt stänger det om operationen lyckades. Om man t.ex försöker spara med fel format på priset i prissträngen 4) får man ett meddelande om att detta måste rättas till innan sparande av informationen lyckas.

Knappen AVBRYT punkt-11 avbryter redigering utan att spara. Notera att endast en knapp kan redigeras åt gången.

OBS: Programmet måste startas om för att ändringarna skall aktiveras.

4. Redigering av variabelt innehåll

Genom att klicka på knappen REDIGERA VARIABEL PRODUKT (10) kan man redigera det variabla innehållet för produkten:

Knapp-1, Knapp -2 och Knapp -3 har vardera 4 inställningar för att kunna ändra på text efter knapp (svenska, engelska och tyska) samt pris.

Inställningarna för Knapp-1 , Knapp-2 och Knapp-3 motsvarar knapparna som syns i programmet när man har tryckt på en variabel produkt:

Exempel på utseende när man i programmet har tryckt på en variabel produkt. Den variabla produkten ”Flera dagars Camping” har 3 olika fasta priser: Knapp-1 (150 kr), Knapp -2 (250 kr) och Knapp -3 (0 kr = knapp avstängd) samt en fri beloppsfunktion (knappen Annat Belopp). Text efter knapp är här respektive: ”1 dag” ,”2 dagar” samt ”Inget köp”.

Knapparna SPARA och AVBRYT sparar som all information på formuläret respektive avbryter utan att spara. Liksom i bilden ”Inställningar för produkt” måste priserna på ”Inställningar för variabel produkt” vara antingen heltal eller decimaltal med två decimaler.

5. Snabbfunktionen för att byta mellan två produktknappar

I inställningsbilden (4) kan man snabbt byta samtlig information mellan produkterna för två knappar.

Välj med DROPDOWN-listorna (4a) och (4b) de två knappar som skall byta information. Klicka sedan på knapp UTFÖR BYTE (4).

6. Avsluta program

Programmet avslutas genom att klicka på knappen AVSLUTA (5) klickas. Om redigering pågår i FÖRETAGSNAMN (1) får man en fråga om redigeringen skall sparas innan programmet stängs.

Använda programmet

Användaren ser ett fönster med en vit överskrift med firmanamn (1), en vit välkomst/ instruktionsrad (2) och en till nio blå produktknappar.

Längst ned finns tre bilder (flaggor) för byte utav språk (4).

Genom att klicka på en av flaggorna (4) byts texterna på produktknappar och text på välkomstmeddelandet (2) till det språk man valt.

Köp

Genom att klicka på en knapparna startar man ett köp för produkten. Ett vitt och blått köpformulär visas:

Meddelandet ”Vänligen vänta…” och ”Använd kort…” visas efter ett ögonblick när terminalen aktiverats.

Köpet kan avbrytas genom att antingen trycka STOP på kortterminalen eller genom att klicka på knappen STOP TRANSACTION i köpformuläret.

Kortterminalens fönster växlar från ”Terminal stängd” till ”Ny Kund”.

Betalning sker sedan på normalt sätt genom att användaren för in betalkortet i kortterminalen, skriver sin kod och trycker OK. Alternativt kan användaren använda sig av ”blipp”-funktionen om denna är aktiverat i kortterminalen.

Om kortköpet går igenom visas ett meddelande i grön text ”Köp Godkänt” och ett kvitto skrivs ut. Om det inte gått igenom visas ett meddelande i röd text med orsak till nekat köp.

Efter ca 7 sekunder försvinner köpformuläret och programmet återgår till startbilden och är redo för ett nytt köp.

Under tiden då ett köp pågår är samtliga produktknappar samt språkflaggs-knapparna avaktiverade.

Variabla produkter

Det finns också variabla produkter där användaren först väljer huvudprodukt och sedan vilken variant han vill ha. I detta exempel är ”Flera dagars Camping” en produkt som öppnar för varianter av huvudprodukten:

Överst visas produktens namn (6) vilket i det här fall är ”Flera dagars Camping”) , sedan under ”Välj belopp” (7) visas tre varianter som knappar (Knapp-1, Knapp -2 och Knapp -3) med en beskrivande text efter varje knapp (1) till (3).

Köpet genomförs sedan när användaren valt variant genom att klicka på en produktknapp.

Betalning med eget belopp

Det finns också produkter där användaren själv väljer belopp. Vanligt för insamling av gåvor och kollekt.

När användaren klickat på knapp ANNAT BELOPP öppnas ett fönster där belopp skall anges:

I textfältet (2) kan användaren med hjälp av sifferknapparna ange ett valfritt belopp. Även decimaltal kan anges med använda komma-knapp (4). Med radera-knappen (3) kan angivet belopp ändras. Registrering av belopp avslutas med knappen OK och då genomförs köpet.

Övrigt

Mailfunktioner

Programmet har en mailfunktion som automatiskt skickar rapportmail med försäljning till kunden. Rapporterna kan ställas in att skickas varje dag och / eller varje vecka.

Generella inställningar program och dator

Programmet är inställt på att köra i autostart-läge samt med samtliga formulär utom SalesForm och ReceiptForm som ”topmost=true”.
Dessutom är energialternativ inställda för datorn så att den aldrig skall gå i viloläge. Windows Update är dessutom inaktiverat.